ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

α) ΕΠΙΠΕΔΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΑΤΟΣ ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ (DCP+Γαλβ.+ Προβαμ.+ Ιnox) ΚΑΙ ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΑΣΗΣ.

4C0B2444
ΕΕ=ΕΤΟΙΜΑ ΦΥΛΛΑ 4C0B7972
4C0B2435
ΕΕ=ΕΤΟΙΜΑ ΦΥΛΛΑ 4C0B8334

β) ΕΠΙ ΜΗΚΟΥΣ ΣΧΙΣΙΜΟ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΤΥΛΞΗ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ ΨΥΧΡΗΣ ΕΛΑΣΗΣ (DCP + Γαλβ.+ Προβαμ.+ Inox) .

4C0B2263
4C0B2209
4C0B2245
4C0B2222

γ) ΚΟΠΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΧΟΝΔΡΩΝ ΛΑΜΑΡΙΝΩΝ (πάχους μέχρι 100 mm.).

4C0B2144
4C0B2126
4C0B2166
4C0B2170